Algemene voorwaarden

Alentijns Elien, met commerciële naam Elira Studio, gevestigd te Pater Asteerstraat 93, 3970 Leopoldsburg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0628457852.

E-mailadres: Info@elirastudio.be

Artikel 1: Definities

Volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
 2. Dienstverlener: Alentijns Elien of Elira Studio
 3. Klant: De wederpartij van Dienstverlener
 4. Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen
 5. Offerte(s): een aanbieding of een offerte van de Dienstverlener (zowel via website, sociale media of e-mail)
 6. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen na aanvaarding van de Offerte door de Klant

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes of werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens de Dienstverlener.
 2. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener zijn niet van toepassing, tenzij in het geval de Dienstverlener deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3: Geldigheid Offertes

 1. Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.
 2. Termijn voor oplevering door de Dienstverlener wordt altijd in samenspraak tussen Partijen overeengekomen. De eventuele levertijden of oplevertermijnen in Offertes zijn steeds indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. Bij het aanvaarden van de Offerte stem je uitdrukkelijk in met de Algemene Voorwaarden en zie je af van jouw algemene voorwaarden.
 4. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. Indien de Klant bijkomende diensten wenst dient er een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen Partijen.

Artikel 4: Prijzen

 1. De Dienstverlener zal de gevraagde diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst tussen Partijen.
 2. Eventuele wijzigingen aan de gevraagde diensten en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven ten allen tijde opvragen bij de Dienstverlener met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze meerwerken/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 75 EUR (exclusief BTW).
 3. De prijzen zoals vermeld in Offertes zijn steeds exclusief BTW.
 4. De prijzen van de Dienstverlener zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de Offerte c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

Artikel 5: Werkwijze bij aankoop van een websitedesign

 1. Nadat de Klant de Offerte heeft aanvaard en er een Overeenkomst is ontstaan tussen Partijen, hebben Partijen een eerste vergadering waarbij de Klant zijn/haar wensen meedeelt aan de Dienstverlener. Partijen maken tevens afspraken inzake timing (de “Tijdlijn”) en de aan te leveren informatie door de Klant. De Dienstverlener behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen indien de Klant wensen heeft die indruisen tegen de openbare orde en Belgische/Europese wetgeving.
 2. De Klant koopt vervolgens een domeinnaam aan en bezorgt de login gegevens aan de Dienstverlener. De kosten voor de domeinnaam zijn niet vervat in de prijs van de Dienstverlener. Indien de Klant geen domeinnaam aankoopt kan de Dienstverlener haar diensten niet verlenen.
 3. De Dienstverlener maakt op basis van de gemaakte afspraken en aangeleverde informatie een eerste ontwerp van de website.
 4. De Klant bezorgt hierna eenmaal feedback aan de Dienstverlener die hierna, binnen de onderling afgesproken termijn, een finale versie van de website oplevert.

Artikel 6: Betaling bij aankoop van een websitedesign

 1. Behoudens andersluidende bepalingen in enige afzonderlijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden, zal de facturatie van de Dienstverlener als volgt gebeuren:

–           Bij de aanvaarding van de Offerte (i.e. totstandkoming van de Overeenkomst) dient de Klant een voorschot te betalen ten bedrage van 50% van de totale prijs.

–           Na oplevering van de finale website of het voltooien van de gevraagde diensten dient het saldo te worden voldaan. Echter, indien de Klant de gemaakte afspraken niet respecteert en hierdoor de Tijdlijn niet kan worden gerespecteerd, behoudt Elira Studio zich het recht om het saldo te factureren op datum waarop, volgens de Tijdlijn, de finale website of de gevraagde diensten zouden worden voltooid.

 1. De Klant verbindt er zich toe om de facturen van de Dienstverlener binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.

 

Artikel 7: Bijzondere modaliteiten en betaling onderhoudsabonnement

 1. Bij aankoop van het onderhoudsabonnement van onbepaalde duur ontvangt de Klant iedere maand een factuur voor de afgelopen maand.
 1. De Klant verbindt er zich toe om de facturen van de Dienstverlener binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.
 1. Het onderhoudsabonnement van onbepaalde duur is maandelijks, minstens 5 kalenderdagen voor de start van een nieuwe maand, opzegbaar per e-mail.

 

Artikel 8: Bijzondere modaliteiten en betaling stripkaarten

 1. Behoudens andersluidende bepalingen in enige afzonderlijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden, dienen de stripkaarten betaald te worden bij aankoop.
 1. De stripkaart dient volledig te zijn gebruikt binnen een termijn van 1 jaar. Alle beurten die na 1 jaar niet werden opgebruikt komen te vervallen.

Artikel 9: Algemene bepalingen inzake betaling

 1. De Klant verbindt er zich toe om de facturen van de Dienstverlener binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.
 1. De Dienstverlener heeft het recht, om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen indien de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Dienstverlener om welke reden dan ook niet nakomt. In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs zoals werd bepaald in de Overeenkomst met een minimum van 40 EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere schadevergoeding te vorderen. De Dienstverlener mag in dergelijk geval alle betaalde voorschotten inhouden.
 1. In geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant, onverminderd bovenstaande paragraaf, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de bijzondere wettelijke interest bij handelstransacties. Alle kosten in het kader van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van de onbetaalde factuur zijn ten laste van de Klant.

Artikel 10: Online cursussen, trainingen en webinars

 1. Tenzij anders aangegeven, zullen webinars, cursussen of workshops onmiddellijk na betaling ter beschikking gesteld worden.
 2. Toegang tot online trainingen of online Diensten is persoonlijk. De toegang en de inhoud van de online Diensten mogen niet gedeeld worden met derden. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dien jij op het desbetreffende trainingsplatform een account aan te maken.
 3. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie gelinkt aan het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal jij ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.
 1. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden
 1. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 1. Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
 1. De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking is van jou.

Artikel 11: Klachten

 1. De Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden binnen de 8 kalenderdagen na oplevering van de website schriftelijk mee te delen aan de Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De Overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 3. Voor zover de Dienstverlener bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware (of opzettelijke) fout.
 4. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar diensten niet kan leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog trachten haar diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 5. Als blijkt dat het onmogelijk is voor de Dienstverlener om haar diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 6. De Dienstverlener kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de opgeleverde website.
 7. Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst.

Artikel 13: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de vereisten zoals gebruikelijk in de sector.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht om werkzaamheden uit te besteden aan derde partijen.

Artikel 14: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig een onderling overleg in om desgevallend de Overeenkomst aan te passen (inclusief de prijs en oplevertermijn).

Artikel 15: Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één Klant, dan zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeenkomen tussen Partijen en met uitzondering van de afbeeldingen en de informatie expliciet aangeleverd door de Klant, blijven alle ontwerpen, websitedesigns, afbeeldingen de intellectuele eigendom van de Dienstverlener.

Artikel 17: Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde diensten.

Artikel 18: Geheimhouding

 1. Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Klant te beschermen. De Klant zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte aan derden.

 

Artikel 19: Verwerking persoonsgegevens

 1. Door een bestelling te plaatsen of beroep te doen op de diensten van de Dienstverlener, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan de Dienstverlener om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de diensten of afleveren van het aangekochte product. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van de Dienstverlener.
 1. De Dienstverlener respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
 1. Alle persoonsgegevens die via de website van de Dienstverlener of in het kader van de geleverde diensten worden geleverd en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de Klant.

 

Artikel 20: Splitsbaarheid

 1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een onafdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst tussen Dienstverlener en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval het onderling overleg niet slaagt in een minnelijke regeling, zullen de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil en het geschil beslechten.

 

Versie van 19 december 2021